Chúa Nhật 26-2-2023, ngay sau Thánh Lễ, xin mời các phụ huynh có con em họp Lớp Giáo Lý Thêm Sức ở lại trong Nhà Thờ để họp với Cha Xứ để chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ.
Ngoài ra, các phụ huynh có các em đang học Lớp 6 trở nên tại các Trường Công Giáo mà muốn lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức tại Giáo Xứ, cũng phải tham dự cuộc họp này.