Sáng Chúa Nhật 2-6-2024 là Lễ Mình Máu Thánh, Giáo Xứ sẽ có Kiệu Thánh Thể xung quanh Nhà Thờ để tuyên xưng Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể. Ai muốn về sớm thì xin đậu xe trên cỏ phần ở dưới.