Thứ Tư 1-11-2023 là Lễ Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có các Thánh Lễ:

a. Thứ Ba (31-10-2023) 7:30 pm.

b. Thứ Tư (1-11-2023) 8:15 am     &  7:30 pm.