Thứ Năm 23-11-2023 là Ngày Thanksgiving của Hoa Kỳ. Giáo Xứ chúng ta sẽ có Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Thánh André Dũng Lạc, Thánh Annê Lê Thị Thành và Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự) và Thánh Lễ long trọng mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ Năm (23-11-2023):  10:00 am