Thứ Ba 15-8-2023 là Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời,  lễ trọng và buộc. Giáo Xứ sẽ có các Thánh Lễ:

  1. Thứ Hai: 7:00 pm.
  2. Thứ Ba: 8:15 am, 7:00 pm.