Thứ Hai 1-1-2024 là Lễ Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng. Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ vào lúc 8:30 am.