Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần này là Lễ Thánh Tâm Chúa và Khiết Tâm Đức Mẹ, lễ trọng của Giáo Hội. Giáo xứ sẽ có thánh lễ vào lúc 8:15 am. Xin mời mọi người thu xếp đến dâng lễ để tôn thờ, cảm tạ và phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Khiết Tâm Đức Mẹ.