Thời tiếp giá lạnh và đông tuyết, Thiếu Nhi Thánh Thể và Lớp Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ sẽ nghỉ sinh hoạt và học tuần này. Các em sẽ trở lại bình thường vào tuần tới.