Thứ Tư 14/2/2024 là Lễ Tro, khai mạc Mùa Chay. Giáo Xứ sẽ có thánh lễ xức tro:

           7:30 pm

Hôm đó cũng là ngày ăn chay, kiêng thịt. Ăn chay từ  18 – 60 tuổi; kiêng thịt từ 14 tuổi trở nên. Các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay là ngày phải kiêng thịt.