Bạn có ý định đi tu dâng mình cho Chúa làm Linh Mục và Tu Sĩ nam nữ khôn? Bạn có ước muốn liên kết và phục vụ hay không? Giáo Phận Knoxville sẽ có buổi họp mặt với các Chủng Sinh Giáo Phận và mọi người trẻ (từ 18-35 tuổi) có ý định muốn đi tu vào Thứ Bảy, July 15, 2023 @ 12:00 – 2:00 pm tại Giáo Xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm (Immaculate Conception Church). Xin đăng ký với Mrs. Parsons (bparsons@dioknox.org).