Để chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh 2022, Giáo xứ sẽ có giải tội chung Mùa Vọng vào tối Thứ Tư 14-12-2022 @ 7:00 – 9:00 pm. 

Tối Thứ Hai và Thứ Ba 12 -13/12/2022 Giáo xứ có buổi tĩnh tâm do Linh Mục Hùng, CSsR, Dòng Chúa Cứu Thế hướng dẫn và thuyết trình vào 8:00 pm.