Trạm Y Tế St. Mary cần thêm người giúp thông dịch. Mọi chi tiết xin liên lạc: info@smlcares.com    hay      865-212-5570