Để chuẩn bị cho việc bầu cử thành viên mới cho Hội Đồng Thường Vụ Giáo Xứ: Trưởng Hội Đồng, Phó Nội Vụ, Phó Ngoại Vụ và Thư Ký, đơn xin ứng cử đã được đặt tại trước cửa Văn Phòng Giáo Xứ. Hạn chót nộp Đơn Ứng Cử là Thứ Tư 31-01-2024.